Borlease Otomotiv Talep Toplamaya Başlıyor!

Borlease Otomotiv Talep Toplamaya Başlıyor!

  Yeni haftanın üç halka arzından birisi olan Borlease Otomotiv talep toplamaya başlıyor.

  Borlease Otomotiv A.Ş.’nin (“Borlease”) (Borsa Kodu: “BORLS”) payları  11 – 12 – 13 Ekim 2023 (Çarşamba-Perşembe-Cuma) tarihlerinde gerçekleştirilecek Sabit Fiyat ile Talep Toplama süreciyle birlikte halka arz edilecektir.

  Halka arzda birim pay fiyatı 25,29 TL olarak belirlenmiştir.

  47 milyon TL nominal değerdeki halka arzının 28,2 milyon TL’si sermaye artırımı, 18,8 milyon TL’si de ortak satışı şeklinde gerçekleştirilecektir. Talep gelmesi halinde 4,7 milyon TL’lik paylar ek satışa konu olabilecektir.

  Halka arz büyüklüğü 1,2 milyar TL, halka açıklık oranı da %27,86 olarak öngörülmektedir. (Ek satış dahil büyüklük 1,3 milyar TL, halka açıklık oranı ise %30,65 olması beklenmektedir.)

  Tahsisat:

  Borlease halka arzında tahsisat grupları ve tahsisat oranları aşağıdaki şekildedir:

  • Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar %85 (39.750.000 TL nominal)
  • Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar %15 (7.050.000 TL nominal)

  Halka Arz Eden Pay Sahibi’nin sahibi olduğu, ek satışa konu olabilecek payların azami nominal tutarı 4.700.000 TL’dir. Bu paylar Halka Arz Edilecek Paylar’ın nominal tutarının %10’una denk gelmektedir. Toplanan kesin talebin satışa sunulan pay miktarından fazla olması halinde ek satış hakkı kullanılabilecek ve ek satışa konu edilecek miktar, Halka Arz Edilecek Paylar’ın miktarına eklenerek dağıtıma tabi tutulacaktır. Ek satışa konu payların yatırımcı grupları arasındaki dağılımı tahsisat oranlarına bağlı kalmadan TSKB, Yatırım Finansman ve Ziraat Yatırım’ın önerileri de dikkate alınarak, Şirket ve Halka Arz Eden Pay Sahibi tarafından belirlenerek kesinleştirilecektir. (halkaarztakvimi.com.tr)

  Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara Eşit Dağıtım yöntemi uygulanacaktır.

  Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar grubunda mükerrer talep kontrolü işlemi yapıldıktan sonra sadece en yüksek miktarlı talepleri dikkate alınacaktır.

  Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara tahsis edilen taleplerin bu gruba tahsis edilen pay adedinden az olması halinde en yüksek miktarlı ikinci talep tutarları da hesaplamada dikkate alınacaktır. Satışa sunulan payların tamamı dağıtılıncaya kadar sıralama bu şekilde devam edecektir. Bu grup için taleplerin bu gruba tahsis edilen pay adedinden fazla olması durumunda tahsis edilen pay miktarı talepte bulunan yatırımcı sayısına bölünür ve bu suretle bulunan tutar ve altındaki alım talepleri karşılanır. Kalan tutarlar, talebi tamamen karşılanamayan yatırımcı sayısına bölünerek aynı şekilde dağıtılır. Bu şekilde dağıtım işlemine bu grup için tahsis edilerek satışa sunulan sermaye piyasası araçlarının tamamı dağıtılıncaya kadar devam olunur.

  Dağıtım hesaplamalarında küsurat ortaya çıkması durumunda, dağıtılamayan paylar, pay talebi tamamen karşılanmayan yatırımcılar arasında TSKB, Yatırım Finansman, Ziraat Yatırım ve Şirket’in uygun gördüğü şekilde dağıtılacaktır.
  Her bir Yurt İçi Kurumsal Yatırımcı’ya verilecek pay miktarına TSKB, Yatırım Finansman ve Ziraat Yatırım’ın önerileri de dikkate alınarak İhraççı ve Halka Arz Eden Pay Sahibi tarafından karar verilecektir.

  Tüm yatırımcı bazında talepte bulunulabilecek pay tutarı, söz konusu yatırımcının dâhil olduğu gruba tahsis edilen toplam pay tutarının dörtte birini geçemeyecektir.

  Talep formuna göre içermesi gereken asgari bilgileri içermeyen ve bireysel yatırımcıların T.C. kimlik numarasını içermeyen kayıtlar, T.C. kimlik numarası bulunmayan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları ile Türkiye’de yerleşik yabancı uyruklulardan vergi kimlik numarası bilgisini içermeyen kayıtlar iptal edilerek dağıtıma dâhil edilmeyecektir.

  Fiyat İstikrarı:

  Ziraat Yatırım tarafından payların Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlamasından itibaren 30 gün süre ile fiyat istikrarı planlanmaktadır. Fiyat istikrarı fonu için halka arz eden pay sahibine ait payların halka arzından karşılanmak üzere, satışı gerçekleşen pay adedinin halka arz fiyatıyla çarpılmasıyla oluşan brüt tutardan, Halka Arz Eden Pay Sahibi’nin Magdeburger Sigorta A.Ş. paylarının satın alımı da dahil olmak üzere Borlease’e olan borcunun ve Halka Arz Eden Pay Sahibi’nin payına düşecek halka arz maliyetlerinin düşülmesinden sonra kalan net tutarın tamamı kullanılacaktır.

  Taahhütler:

  Şirket, paylarının Borsa’da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 1 (bir) yıl boyunca, Şirket paylarının dolaşımdaki pay miktarının artmasına (bedelli ve bedelsiz sermaye artırımları da dahil) yol açacak şekilde satışa veya halka arza konu edilmeyeceğini, bu amaçla yurt içinde veya dışında herhangi bir borsa veya düzenleyici kuruma başvuruda bulunmayacağını ve bu doğrultuda bir açıklama yapmayacağını taahhüt etmiştir.

  Şirket, 2022, 2023 ve 2024 yıllarına ilişkin net dağıtılabilir dönem karının finansal imkânlar elverdiği sürece, asgari %40’ını nakit olarak dağıtacağına dair taahhütte bulunmuştur. Bor Holding ise bu karara genel kurulda olumlu oy vereceğine dair taahhütte bulunmuştur.

  Hakim ortak Bor Holding, payların Borsa’da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 1 (bir) yıl boyunca,

  Sahip olduğu halka arza konu olmayan Şirket paylarının, dolaşımdaki pay miktarının artmasına yol açacak şekilde satışa veya halka arza konu edilmeyeceğini, Borsa’da satışı da kapsayacak şekilde, maliki olduğu Şirket paylarını Borsa dışında satmayacağını, başka yatırımcı hesaplarına virmanlamayacağı veya Borsa’da özel emir ile ve/veya toptan satış işlemine konu etmeyeceğini

  Maliki olduğu Şirket paylarının halka arz fiyatının altındaki bir fiyattan borsada satmayacağını taahhüt etmiştir.

  Bor Holding ayrıca, Magdeburger Sigorta A.Ş.’nin devralınmasından dolayı Şirket’e olan borcunu adat faizi ile birlikte halka arzdan elde edeceği fonun bir kısmı ile derhal ödeyeceğini, Şirket’in ilişkili taraflarından olan alacaklarının toplam alacaklar içerisindeki payının %20’yi veya aktif toplamına oranının %10’u geçmeyeceğini; bu oranların geçilmesi halinde söz konusu oranlara uyum sağlanması amacıyla halka arzdan elde edeceği fonun kullanılacağına dair taahhütte bulunmuştur.

  Cevap bırakın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak.