Avrupakent GYO Talep Toplamaya Başlıyor

Avrupakent GYO Talep Toplamaya Başlıyor

  Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin (Borsa Kodu: “AVPGY”) payları  13-14-15 Aralık 2023 (Çarşamba-Perşembe-Cuma) tarihlerinde gerçekleştirilecek Sabit Fiyat ile Talep Toplama süreciyle birlikte halka arz edilecektir.

  Halka arzda birim pay fiyatı 55,08 TL olarak belirlenmiştir.

  100 milyon TL nominal değerdeki halka arzının 65.000.000 nominal kısmı sermaye artırımı, 35.000.000 nominal kısmı ise ortak satışı şeklinde gerçekleştirilecektir.

  Halka arz büyüklüğü 5,5 milyar TL, halka açıklık oranı da %25,00 olarak öngörülmektedir.

  HALKA ARZA DAİR ÖNEMLİ HUSUSLAR:

  Tahsisat: Avrupakent GYO halka arzında tahsisat grupları ve tahsisat oranları aşağıdaki şekildedir:

  • Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar       %78,5        (78,500.000 TL nominal)
  • Yurt içi Kurumsal Yatırımcılar     %20           (20.000.000 TL nominal)
  • Grup Çalışanları                         %1,5           (1.500.000 TL nominal)

   

  Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara ve Grup Çalışanları’na Eşit Dağıtım yöntemi uygulanacaktır.

  • Tüm yatırımcılar grubunda mükerrer talep kontrolü işlemi yapıldıktan sonra sadece en yüksek miktarlı talepleri dikkate alınacaktır.
  • Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar ve Grup Çalışanları’na tahsis edilen taleplerin bu gruba tahsis edilen pay adedinden az olması halinde bütün talepler karşılanacaktır. Bu grup için taleplerin bu gruba tahsis edilen pay adedinden fazla olması durumunda tahsis edilen pay miktarı talepte bulunan yatırımcı sayısına bölünecek ve bu suretle bulunan tutar ve altındaki alım talepleri karşılanacaktır. Kalan tutarlar, talebi tamamen karşılanamayan yatırımcı sayısına bölünerek aynı şekilde dağıtılacaktır. Bu şekilde dağıtım işlemine bu grup için tahsis edilerek satışa sunulan sermaye piyasası araçlarının tamamı dağıtılıncaya kadar devam olacaktır.
  • Dağıtım hesaplamalarında küsurat ortaya çıkması durumunda, dağıtılamayan paylar, pay talebi tamamen karşılanmayan yatırımcılar arasında Konsorsiyum Lideri ve İhraççı’nın uygun gördüğü şekilde dağıtılacaktır.
  • Her bir Yurt İçi Kurumsal Yatırımcı’ya verilecek pay miktarına Konsorsiyum Lideri’nin önerileri de dikkate alınarak Şirket tarafından karar verilecektir.
  • Grup Çalışanları ve Yurt İçi Kurumsal Yatırımcı’ların talepleri sadece Konsorsiyum Lideri tarafından toplanacaktır.
  • Tüm yatırımcı bazında talepte bulunulabilecek pay tutarı, söz konusu yatırımcının dahil olduğu gruba tahsis edilen toplam pay tutarının dörtte birini geçemeyecektir.
  • Talep formuna göre içermesi gereken asgari bilgileri içermeyen ve bireysel yatırımcıların T.C. kimlik numarasını içermeyen kayıtlar, T.C. kimlik numarası bulunmayan KKTC vatandaşları ile Türkiye’de yerleşik yabancı uyruklulardan vergi kimlik numarası bilgisini içermeyen kayıtlar iptal edilerek dağıtıma dâhil edilmeyecektir.
  • Talep Türleri: Tüm Yatırımcılar taleplerini sadece talep adedi (miktarsal) olarak iletecekler.

  Fiyat İstikrarı:

  • Ak Yatırım tarafından, Halka Arz Eden Pay Sahipleri’nden Artaş İnşaat’a ait 15.000.000TL nominal değerli C grubu payın satışından elde edilecek fon ile payların Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlamasından itibaren 15 gün süre ile fiyat istikrarı planlanmaktadır.

  Taahhütler:

  •  Şirket, paylarının Borsa’da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 1 (bir) yıl süreyle herhangi bir bedelli veya bedelsiz sermaye artırımı gerçekleştirmeyeceğini ve bu süre boyunca ileride yeni bir satış veya halka arz yapılmasına yönelik bir karar alınmayacağını, dolaşımdaki pay miktarını artırmayacağını kabul, beyan ve taahhüt etmiştir. Sermaye piyasası mevzuatı kapsamında Şirket tarafından bir pay geri alım programı başlatılması halinde bu program kapsamında alınan paylar taahhütlerin kapsamı dışındadır.
  • Şirket ortaklarından Süleyman Çetinsaya, Gökhan Çetinsaya, Serhan Çetinsaya ve Nurcan Çetinsaya ve Halka Arz Eden Pay Sahiplerinden Artaş İnşaat, Şirket paylarının Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 15 gün süreyle gerçekleştirilecek olan fiyat istikrarı işlemleri neticesinde halka arz edilen paylardan edinebilecekleri paylar hariç olmak üzere, payların Borsa’da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 1(bir) yıl süre ile;
   • Dolaşımdaki pay miktarının artmasına sebep olacak şekilde Borsa ve Borsa dışında satışa/halka arza konu etmeyeceğini ve bu konuda karar almayacaklarını, Borsa, SPK veya yurt dışındaki herhangi bir menkul kıymetlere ilişkin düzenleyici kurum, borsa veya kotasyon otoritesine başvuruda bulunmayacaklarını,
   • Payları halka arz fiyatının altında borsada satmayacaklarını, herhangi bir işleme tabi tutmayacaklarını ve Borsa dışında satışa konu olan payların da bu sınırlamalara tabi olacağını alıcılara bildireceklerini,
   • Şirket paylarını izahname onay tarihinden itibaren 180 (yüzseksen) gün boyunca Borsa’da veya Borsa dışında satmayacaklarını ve başka yatırımcı hesaplarına virmanlanmayacağını, Borsa’da özel emir ile ve/veya toptan satış işlemine konu etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.
  • Kar Payı Taahhüdü: Şirket paylarının borsada işlem görmeye başlamasından sonra, Şirket her yıl yıllık net dağıtılabilir karın en az % 50’sini pay sahiplerine en fazla üç taksitte nakden dağıtma taahhüdü vermiştir.
  Cevap bırakın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak.